Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Szanowny kliencie,
Jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i kooperantów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO; informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „SZYMMAR” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Tarnowskich Górach, adres ul. Śniadeckiego 9, 42-604 Tarnowskie Góry, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000819953, posiadająca NIP: 6452563762, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy w siedzibie Spółki, w godzinach jej otwarcia, ewentualnie pod nr tel. 0323819950lub adres email szymmar@szymmar.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1) zawarcia, wykonania umów o dzieło/umów sprzedaży/umów o świadczenie usług przez Administratora na państwa rzecz. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) w celu przedstawienia oferty handlowej przed zawarciem umowy lub odpowiedzi na Pana/Pani pytania zadane nam bezpośrednio poczty elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO ,
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
6) tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora) Podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO,
7) weryfikacji wiarygodności płatniczej (zapobieganiu oszustwom). Podstawą przetwarzania danych jest. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
8) usprawnienia procesu obsługi klienta przez pracowników Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
9) zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach (siedzibie) Administratora. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przy użyciu monitoringu wizyjnego znajdującego się w siedzibie Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, przewoźnicy i spedytorzy, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora kancelarie prawne, biura księgowe, biura informacji gospodarczej tworzone na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b tj. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest wykonania umowy to dane będą przetrzymywane wykonania/ zakończenia/ rozwiązania łączącej nas umowy. Gdy dane przetwarzane są na zasadzie zgody przetwarzamy je do czasu aż zgoda zostanie przez Pana/Panią odwołana albo gdy ustanie ich cel przetwarzania. Dane osobowe mogą być przetwarzane nawet po cofnięciu zgody lub ustaniu umowy na świadczenie usług jako uzasadniony interes Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń ( do końca okresu przedawnienia) lub gdy wymaga tego przepis prawa np. dane księgowe przez okres wskazany w odpowiednich przepisach.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie) w taki sposób, że w wyniku automatycznego przetwarzania danych mogą zostać podjęte decyzje wywołujące skutki prawne dla moich klientów.

8. Podanie danych osobowych, w przypadku ust. 2 pkt 1) powyżej jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy lub realizacji Państwa prawa.

9. Dane osobowe są pozyskiwane od Pani/Pana w sposób bezpośredni lub pośredni, np. z publicznie dostępnych rejestrów takich jak CEIDG, KRS, rejestr czynnych podatników podatków od towarów i usług.

„SZYMMAR” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez „SZYMMAR” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Tarnowskich Górach danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem 0323819950.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do czasu odwołania zgody. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres upływu terminu przedstawienia roszczeń.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacje o plikach cookies

Informujemy także, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosujemy tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Więcej informacji na stronie Polityka Cookies.